Diagnoza napędów z falownikami

diagnoza napędów z falownikami.

Sprawdziłeś swój falownik, wydaje się sprawny lecz silnik nadal nie rusza ? Co gorsza falownik został sprawdzony w serwisie lub podmieniłeś go na zupełnie taki sam, nie wiesz co robić ? Zanim wyrwiesz już wszystkie włosy z głowy i przyznasz się do porażki, przeczytaj kilka porad i spróbuj wykonać kilka prostych pomiarów, które być może ocalą Cię od niechybnej łysiny a Twój przełożony na pewno nie pominie Cię w następnym przeszeregowaniu.

Napęd servodrive

Poniżej została omówiona diagnoza napędów z falownikami, czyli pomiarów diagnostycznych otoczenia falownika w celu ustalenia błędów w funkcjonowaniu napędu. Artykuł dotyczy napędów z klasycznymi bezkomutatorowymi silnikami 3 fazowymi z uzwojeniem stojana. Należy pamiętać, że znakomita większość uszkodzeń samych falowników jest spowodowana problemami w jego zasilaniu lub obciążeniu. W tym ostatnim przypadku w grę wchodzi wadliwe lub uszkodzone okablowanie lub też silnik.

Zanim jednak przystąpisz do działania, postaraj się przeczytać cały artykuł i odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś w stanie wykonać wszystko co tu opisałem, zachowując przy tym warunki bezpieczeństwa ludzi i sprzętu.

Nie muszę tutaj chyba przypominać, że wszelkie prace na urządzeniach elektrycznych winna przeprowadzać osoba przeszkolona, posiadająca odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne, np. uprawnienia SEP.

Artykuł dotyczy większości klasycznych napędów opartych na pojedynczym zestawie: falownik – silnik 3 fazowy, ale równie dobrze może odnosić się do bardziej złożonych i nietypowych implementacji falowników / inwerterów / przemienników częstotliwości a nawet serwoinwerterów / serwowzmacniaczy / serwodriverów przystosowanych do pracy z zasilaniem jedno- lub trójfazowym. Może się jednak zdarzyć, że będziesz miał do czynienia z tak nietypowymi rozwiązaniami układowymi, które wykluczają wykonanie opisanych przeze mnie działań.

otoczenie falownika
Diagnoza napędów z falownikami – Otoczenie falownika

Kiedy należy wykonać omówioną tutaj diagnozę napędów z falownikami ?

W sytuacjach kiedy podejrzenia wadliwej pracy napędu lub falownika padają na okablowanie lub silnik albo aby wyeliminować silnik i kable jako potencjalną przyczynę problemów.
Diagnoza opisana poniżej jest niezbędna zawsze kiedy ustalono wcześniej (np. przy pomocy pomiarów opisanych w artykule pt. „Szybkie sprawdzenie falownika„) uszkodzenie falownika z powodu przeciążenia lub zwarcia na jego wyjściu. W takim przypadku podłączenie nowego falownika lub falownika po naprawie może spowodować ponowne jego uszkodzenie.

Narzędzia i przyrządy

Przed przystąpieniem do prac należy przygotować podstawowe narzędzia elektromonterskie oraz przyrząd pomiarowy. Będziemy korzystać z miernika uniwersalnego przystosowanego do prowadzenia pomiarów napięcia sieci zasilającej o zakresie minimum do 450VAC (600VDC). Warto zwrócić uwagę, czy zarówno narzędzia jak i osprzęt pomiarowy (kable, sondy mierników) posiadają certyfikat bezpieczeństwa do pracy na napięciu co najmniej 1kV.

Oprócz miernika uniwersalnego będziemy potrzebować urządzenia pomiarowego o znacznie bardziej zaawansowanej obsłudze, jakim jest miernik rezystancji izolacji. Dla wiarygodnych pomiarów wystarczy już nawet najprostszy i najtańszy, sprawny technicznie miernik tego typu, np. MIC10 firmy SONEL (https://e-mierniki.pl/p/miernik-rezystancji-izolacji-sonel-mic-10) wraz z dedykowanym wyposażeniem.
Ten miernik potrafi również z powodzeniem zastąpić miernik uniwersalny, o którym mowa wcześniej.
Oczywiście każdy inny miernik rezystancji izolacji również będzie nadawał się do pomiarów pokazanych w dalszej części artykułu.
Przed przystąpieniem do pracy z przyrządami pomiarowymi należy bezwzględnie zapoznać się z fabrycznymi instrukcjami obsługi tych przyrządów i szczegółowo je stosować podczas prowadzenia pomiarów.

Bezpieczeństwo


Przed przystąpieniem do prac zadbaj bezwzględnie o warunki bezpieczeństwa na stanowisku, m.in. zlokalizuj wyłącznik główny zasilania napędu (maszyny), miejsce przechowywania środków gaśniczych oraz zapewnij sobie łączność z odpowiednimi służbami na wypadek np. porażenia prądem (prace pomiarowe prowadzone pod napięciem najlepiej wykonywać w co najmniej 2 osoby, przy czym druga osoba powinna znajdować się poza wygrodzonym polem operacyjnym, w pewnej odległości od prowadzonych prac i pełnić rolę asekuracyjną.

Przygotowanie

Prace diagnostyczne dla ułatwienia podzielimy na następujące części:

 1. Pomiary napięcia zasilania (prace pod niebezpiecznym napięciem sieciowym),
 2. Pomiary napięć sterowania (prace pod napięciem bezpiecznym),
 3. Pomiary okablowania silnika (prace beznapięciowe),
 4. Pomiary silnika
Silnik i inwerter
Diagnoza napędów z falownikami – Diagram

ad.1. Pomiary napięcia zasilania.
Przy pomocy miernika uniwersalnego mierzymy napięcie zasilania falownika (AC) oraz napięcie stałe (DC) pomiędzy zaciskami B- i B+ falownika, jeśli takie są wyprowadzone w danego typu urządzeniach.
Podczas prowadzenia pomiarów falownik powinien być podłączony w swoim standardowym układzie zasilania i znajdować się w trybie STOP, jednocześnie okablowanie silnika oraz silnik powinny być również dołączone tak jak w normalnym toku pracy napędu.

Poniżej przedstawiamy pomiary i ich wyniki przy założeniu, że napęd korzysta ze standardowego zasilania jedno lub trójfazowego. Prawidłowe napięcie zasilania, do którego przystosowany jest mierzony falownik należy każdorazowo sprawdzić na jego tabliczce znamionowej lub też w odnośnej dokumentacji technicznej.

A. Dla falowników z zasilaniem jednofazowym wykonujemy następujące pomiary:

Zaciski falownikaZakresOczekiwane napięcie
L1 / N>=250VAC230VAC
B- / B+600VDC325VDC

B. Dla falowników z zasilaniem trójfazowym pomiary wyglądają następująco:

Zaciski falownikaZakresOczekiwane napięcie
L1 / L2>=600VAC400VAC
L1 / L3>=600VAC400VAC
L2 / L3>=600VAC400VAC
B- / B+1000VDC565VDC

C. Dla niektórych falowników (zwłaszcza serwoinwerterów) niezbędne jest wykonanie dodatkowego pomiaru napięcia zasilania układów sterowania falownika zasilaniem jednofazowym. W takim przypadku wykonujemy pomiary:

Zaciski falownikaZakresOczekiwane napięcie
L1 / N>=250VAC230VAC

Znaczące różnice otrzymanych pomiarów świadczą o nieprawidłowym zasilaniu falownika lub o jego uszkodzeniu, co prawie na pewno jest skutkiem nieprawidłowego działania napędu. Częstą przyczyną braku prawidłowego zasilania lub w układach zasilania trójfazowego braku symetrii faz, jest okablowanie albo też włączone w obwód łączniki takie jak: wyłączniki mechaniczne, styczniki zabezpieczające (odłączające zasilanie falownika w wypadku niepoprawnej pracy maszyny). Elementy te należy zbadać lub w przypadku wątpliwości, wymienić na nowe.

separacja kabla
Diagnoza napędów z falownikami – Separacja elektryczna kabla do pomiarów.

ad.3. Pomiary okablowania silnika.

Ponieważ prace te będą wykonywane w stanie beznapięciowym (aczkolwiek podczas pomiaru mogą występować krótkotrwale wysokie napięcia, których skutkiem działania może być uszkodzenie falownika, postępuj następująco:

Odłącz zasilanie falownika wyłącznikiem sieciowym (głównym) maszyny oraz upewnij się, używając posiadanego miernika lub specjalnego testera, czy na przyłączach falownika nie występuje potencjał elektryczny.

Odczekaj koniecznie czas potrzebny na rozładowanie się kondensatorów wysokonapięciowych !
Czas ten jest zwykle określony przez producenta i oznaczony na obudowie falownika lub zamieszczony w jego dokumentacji. Niektóre urządzenia posiadają też odpowiednio oznaczoną, zazwyczaj czerwoną, kontrolkę informującą o obecności napięcia na kondensatorach falownika.

Jeśli nie wiesz ile czasu powinieneś odczekać przed przystąpieniem do dalszych prac, załóż bezpieczny czas np. 30 minut. Dla falowników dużej mocy, czas powinien być odpowiednio dłuższy.
Możesz również zmierzyć napięcie pomiędzy zaciskami falownika oznaczanymi zwykle P+ i P- (jeśli Twój falownik takie posiada), jest to napięcie występujące na baterii kondensatorów wysokonapięciowych. Jeśli napięcie to jest większe niż kilka voltów, odczekaj do momentu jego bezpiecznego samoczynnego obniżenia (rozładowania się kondensatorów).
Uwaga: Całkowity brak mierzonego napięcia może być również efektem niesprawności falownika, w takim przypadku zaleca się specjalną ostrożność.


Pamiętaj: Prace pomiarowe silnika i jego okablowania możesz prowadzić jedynie przy stanie beznapięciowym na wszystkich zaciskach falownika oraz gdy kable są odłączone od falownika !


Teraz w falowniku odłącz przewody elektryczne od strony zacisków kabla silnika (zazwyczaj są one oznaczane jako „U”, „V”, „W” ale spotykane są inne oznaczenia np. „MOTOR”) aby „uwolnić elektrycznie” kabel silnika od falownika.
Nie zapomnij również o odłączeniu ekranowania (oplotu) kabla oraz przewodu PE od zacisków falownika.
Pozostałe przewody, w tym przewody zasilające falownik, przewody PE uziemiające falownik od strony zasilania oraz przewody podłączone do zacisków niskonapięciowych sterowania, mogą pozostać podłączone.

Następnie otwórz puszkę osłony kabla znajdująca się zazwyczaj na korpusie silnika i odłącz wszystkie przewody kabla silnika (U, V, W, PE) a sam kabel wysuń z dławika tak, aby odizolować również ekran (oplot) kabla od części metalowych obudowy silnika. Odłączone końcówki przewodu oraz jego oplot powinny być zaizolowane na czas pomiaru i powinny się znajdować maksymalnie daleko od siebie i od innych części metalowych (np. korpusu silnika).
W niektórych napędach silniki posiadają specjalne hermetyczne przyłącze w postaci gniazda (wtyk znajduje się na kablu silnika), w takim przypadku wystarczy rozłączyć trwale to przyłącze.

Jeśli napęd posiada enkoder lub resolver, zwłaszcza gdy jego okablowanie przebiega razem z kablem zasilania silnika, należy postępować identycznie, jak w przypadku kabla silnika, tzn. odłączyć obustronnie przewody (kabel) enkodera wraz z oplotem. Podczas wykonywania pomiarów, w kablach m.in enkodera mogą się wyindukować prądy szkodliwe dla obwodów falownika.


Sprawdź czy na pewno dobrze wykonałeś powyższe zadania, w przeciwnym wypadku wyniki pomiarów mogą być błędne a Twój falownik i/lub sam przyrząd pomiarowy będą narażone na poważne uszkodzenia.


Pamiętaj: Podczas wykonywania pomiarów rezystancji izolacji na poszczególnych zaciskach pomiarowych oraz na wolnych końcówkach kabla i samym kablu może pojawić się chwilowo wysokie napięcie. Zachowaj Ostrożność !

Pomiary Izolacji. Do odizolowanych przewodów kabla silnika po stronie falownika podłączamy teraz sondy pomiarowe miernika izolacji i wykonujemy następujące pomiary:

Przewody Kabla SilnikaOczekiwane pomiary rezystancji izolacji
U / V *>20MΩ
U / W *>20MΩ
V / W *>20MΩ
* – biegunowość podłączeń sond pomiarowych nie ma znaczenia chyba, że jest to opisane w dokumentacji posiadanego przyrządu pomiarowego

Następnie podłączamy sondy pomiarowe miernika izolacji pomiędzy oplot (ekran) kabla (w drugim pomiarze jest to przewód PE) a zwarte ze sobą przewody zasilania silnika w taki sposób by dodatnia elektroda pomiarowa była przyłączona do ekranu lub końcówki przewodu PE kabla. Pomiary wykonujemy wg. poniższej tabeli:

Przewody Kabla SilnikaOczekiwane pomiary rezystancji izolacji
(+)E / (-) U+V+W *>20MΩ
(+)PE / (-) U+V+W *>20MΩ
* – przewody zasilające są zwarte ze sobą, a ekran kabla „E” lub przewód PE podłączone są do dodatniej sondy pomiarowej (właściwą biegunowość należy sprawdzić w dokumentacji posiadanego przyrządu pomiarowego)

Dla pewności powyższe pomiary możemy wykonać kilkakrotnie, w tym również od strony kabla podłączanej do zacisków silnika.

Znaczące różnice każdego z otrzymanych pomiarów od wartości oczekiwanych, świadczą o uszkodzonym kablu silnika, który to kabel bezwzględnie należy wymienić w całości na nowy.


Uwaga: Jeśli producent urządzenia pomiarowego nakazuje inną konfigurację pomiarową dla kabli elektrycznych, należy bezwzględnie stosować zalecenia zawarte w fabrycznej instrukcji obsługi stosowanego miernika izolacji.

silnik trójfazowy
Diagnoza napędów z falownikami – Silnik

ad.4. Pomiary silnika.

Pomiary te dzielimy na:
A. sprawdzenie rezystancji uzwojeń silnika,
B. pomiar izolacji uzwojeń,
C. pomiar izolacji silnika


Pamiętaj: Wszystkie pomiary silnika wykonywane są w stanie beznapięciowym. Podczas wykonywania tych pomiarów bezwzględnie kabel zasilania silnika musi być od niego odłączony, w przeciwnym wypadku może dojść do niebezpieczeństwa porażenia lub uszkodzeń napędu !

ad.4.A Pomiar rezystancji uzwojeń silnika.

Pomiar rezystancji uzwojeń silnika wykonujemy zazwyczaj przyrządem pomiarowym ustawionym na zakres pomiaru rezystancji poniżej . Najlepsze do tego celu są dedykowane przyrządy pomiarowe posiadające tzw. mostki do pomiaru rezystancji, które posiadają możliwość pomiaru 4ro przewodowego. W ostateczności jednak możemy posłużyć się miernikiem uniwersalnym oferującym jedynie 2 przewodowy pomiar rezystancji i najmniejszy zakres 10Ω, należy jednak wziąć pod uwagę uchyb jakim obarczony będzie wykonany w ten sposób pomiar.

Pomiary Rezystancji. Do odpowiednich zacisków silnika podłączamy sondy pomiarowe i wykonujemy następujące pomiary:

Zaciski SilnikaOczekiwane pomiary rezystancji uzwojeń silnika
U / V *<<1Ω**
U / W *<<1Ω**
V / W *<<1Ω**
* – podłączenia sond pomiarowych należy dokonać w sposób opisany w dokumentacji posiadanego przyrządu pomiarowego
** – zmierzona rezystancja przy silniku z uzwojeniami połączonymi w gwiazdę powinna być równa dwukrotnej rezystancji uzwojenia podanej w ma tabliczce znamionowej lub w dokumentacji ruchowej silnika. W przypadku kiedy uzwojenia są połączone w trójkąt, zmierzona rezystancja jest równa Rz=2/3 * R = 0,67 R, gdzie R jest rezystancją pojedynczego uzwojenia.

Znaczące różnice otrzymanych pomiarów zarówno między sobą, jak i od wartości oczekiwanych świadczą o uszkodzonym uzwojeniu silnika. W takim wypadku silnik należy oddać do specjalistycznego serwisu lub wymienić na nowy, sprawdzony.

ad.4.B Pomiar izolacji uzwojeń silnika.

Aby wykonać pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika trójfazowego należy w puszce łączeniowej na silniku wyizolować 6 zacisków trzech uzwojeń silnika (U1, U2, V1, V2, W1, W3). Można to wykonać zdejmując łączówki ustalające układ połączeń silnika (gwiazda / trójkąt), odkręcając uprzednio nakrętki je mocujące. W przypadku, gdy silnik nie jest wyposażony w opisane wcześniej łączówki (połączenia uzwojeń dokonano na stałe), pomiarów nie da się wykonać i należy przejść do następnego punktu 4.C.
Pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń dokonujemy odpowiednim przyrządem w sposób opisany w tabeli poniżej, tzn. do jednego z zacisków przyrządu podłączamy zwarte ze sobą obydwie końcówki (U1 i U2) uzwojenia U, do drugiego zacisku zwarte ze sobą końcówki (V1 i V2) uzwojenia V itd.:

Zaciski Uzwojeń SilnikaOczekiwane pomiary rezystancji izolacji
U1+U2 / V1+V2 *>20MΩ
U1+U2 / W1+W2 *>20MΩ
V1+V2 / W1+W2 *>20MΩ
* – biegunowość podłączeń sond pomiarowych nie ma znaczenia chyba, że jest to inaczej opisane w dokumentacji posiadanego przyrządu pomiarowego

Znaczące różnice otrzymanych pomiarów zarówno między sobą, jak i od wartości oczekiwanych świadczą o uszkodzonej izolacji uzwojeń silnika. W takim wypadku silnik należy oddać do specjalistycznego serwisu lub wymienić na nowy, sprawdzony.

ad.4.C Pomiar izolacji silnika.

Pomiaru rezystancji izolacji uzwojeń dokonujemy odpowiednim przyrządem w sposób opisany w tabeli poniżej, tzn. do jednego z zacisków przyrządu podłączamy zwarte ze sobą wszystkie zaciski silnika (U, V i W), drugi zacisk przyrządu podłączamy w miejscu odizolowanym do obudowy (korpusu) silnika, jak to jest opisane niżej:

Zaciski SilnikaOczekiwane pomiary rezystancji izolacji
(+) Korpus Silnika / (-) U+V+W *>20MΩ
* – Właściwą biegunowość sond pomiarowych należy sprawdzić w dokumentacji posiadanego przyrządu pomiarowego

Znaczące różnice otrzymanych pomiarów od wartości oczekiwanych świadczą o uszkodzonej izolacji stojana lub uzwojeń silnika. W takim wypadku silnik należy oddać do specjalistycznego serwisu lub wymienić na nowy, sprawdzony.


Dla pełnej diagnozy napędu należy wykonać również sprawdzenie falownika, w tym celu zapraszamy do przeczytania naszego artykułu „Szybkie sprawdzenie falownika„.


Pamiętaj: Nie próbuj wykonywać samodzielnie napraw, jeśli nie jesteś pewien tego co robisz. W celu zaoszczędzenia czasu i obniżenia mogących powstać w ten sposób dodatkowych kosztów, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanego serwisu naprawczego.


ZAPRASZAMY

Firma Elektronika Serwis ani autor tego artykułu nie ponoszą w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe w wyniku działań inspirowanych niniejszym artykułem straty materialne i/lub uszczerbek na zdrowiu.

Projekt: „Zadajnik Inwerterów”

Zadajnik Inwerterów

Zadajnik Inwerterów

Jak to często bywa „potrzeba matką wynalazku”, powstał więc najpierw schemat a niedługo później gotowe urządzenie, którego główną funkcją jest zadawanie standardowych sygnałów sterowniczych cyfrowych (zarówno podczas sterowania „masą” jak i „plusem”) oraz analogowego, a także badanie w czasie rzeczywistym obecności napięć zasilania wytwarzanych przez podłączony inwerter i stanów pojawiających się na wyjściach cyfrowych tegoż.

O ile schemat połączeń i same połączenia są stosunkowo proste, o tyle już samo wykonanie nie, a to z uwagi na konieczność zamocowania wielu elementów mechanicznych, jak kontrolki, przełączniki, gniazda, itp. i nadanie temu jakiejś estetycznej i uporządkowanej formy.

Podstawowe Parametry Techniczne

 •   kontrola napięć: 24V i 10V
 •   5 wyjść cyfrowych (sterowanie „plusem” – 24V lub sterowanie „minusem” – GND) z możliwością mostkowania wyjść „D” i „E” w wersji rozbudowanej zadajnika
 •   1 wyjście analogowe napięciowe (0-10V), które może pracować jako wyjście prądowe (4-20mA) w wersji rozbudowanej zadajnika
 •   2 wejścia cyfrowe (maks. 24V), w wersji rozbudowanej pracujące również z napięciem 10V
 •   Rozdzielone masy (analogowa i cyfrowa) z możliwością ich połączenia w wersji rozbudowanej zadajnika
 •   połączenie zadajnika z inwerterem za pomocą oznakowanych, kolorowych przewodów uniwersalnych z wtykami bananowymi

Po wielkich bólach i wielu próbach (co widać na fotkach poniżej) urządzenie weszło na stan jako pełnoprawne i nota bene bardzo przydatne narzędzie serwisowe.

REPORTAŻ z WARSZTATU

Zestaw części i narzędzi – Zaczynamy.

Naklejamy szablon i wiercimy otwory.

Porządnie mocujemy w obudowie wszystkie części

Łączymy według schematu wszystkie elementy zadajnika.

Zadajnik jest gotowy – Sprawdzamy działanie wszystkich układów.

Dodajemy odpowiednio przygotowane i opisane kable połączeniowe.

Zadajnik Inwerterów
– wersja rozbudowana „full wypas”

Podczas korzystania z zadajnika okazało się, że warto by dodać jeszcze parę fajnych funkcjonalności między innymi z tego powodu, że niektóre tanie falowniki produkcji „Myfriend” mają pewne, nazwijmy to „upośledzenia” sterowania. Na przykład falowniki firmy Sanyu nie posiadają możliwości sterowania „plusem”, więc na ich listwie zaciskowej w ogóle nie wyprowadzono napięcia +24V, a  masa sterowania jest wspólna z masą zadawania napięciowego, co ograniczałoby funkcjonowanie naszego zadajnika.

Tak więc w nowej wersji zadajnik uległ następującym modyfikacjom i modernizacjom:

 • zasilanie wyjść przekaźnikowych falownika zyskało przełącznik umożliwiający pracę tej części zadajnika z napięcia +10V,
 • dodatkowy wyłącznik pozwala połączyć masy, analogową i cyfrową we wspólną masę występującą na obydwóch podłączeniach „GND” i „0V”,
 • zadawanie wejść cyfrowych zyskało możliwość mostkowania dodanym wyłącznikiem kanałów „D” i  „E”,
 • ciekawostką jest dodanie modułu zadawania prądowego z osobnym potencjometrem do jego ustawiania i przełącznikiem, który umożliwia pracę wyjścia „IN-A” jako wyjście prądowe, napięciowe lub odłączenie („off”).

Jedynym problemem stała się warstwa opisowa, która musiała zostać „wzbogacona” o naklejki opisujące dodatkowe funkcje urządzenia.

URZĄDZENIE w AKCJI

Zadajnik podłączony do falownika SEW, gotowego do pracy.

Falownik w trakcie naprawy.

Zadajnik w wersji rozbudowanej współpracuje także z urządzeniami firmy Sanyu i innymi inwerterami niskobudżetowymi.

Hybrydowe Moduły IGBT

Większość współczesnych falowników posiada elementy mocy skupione w jednej obudowie układu hybrydowego. Taki układ potocznie nazywa się „modułem IGBT” lub „hybrydowym modułem IGBT” i oprócz tranzystorów IGBT, które są tam głównymi elementami mocy, zawiera często drivery nimi sterujące oraz prostownik trójfazowy.

Moduły IGBT wykonane są w technologii grubowarstwowej w taki sposób, że na płytce ceramicznej napylone są warstwy półprzewodnikowe oraz inne warstwy tworzące elementy bierne. Powierzchnie przewodzące łączone są często poprzez zgrzewanie za pomocą cienkiej srebrzanki, która też łączy nogi układu z elementami jego struktury.
Cały moduł jest zalewany zazwyczaj lepkim żelem o właściwościach dielektrycznych, który ma jednocześnie zabezpieczać delikatną strukturę przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Zalewę tą zabezpiecza plastikowa pokrywa zgrzana z pozostałą częścią obudowy układu.
Zewnętrzna strona płytki ceramicznej stanowi zazwyczaj aluminiowy radiator układu, który poprzez naniesioną podczas montażu modułu warstwę pasty o dobrej przewodności termicznej i zewnętrzny radiator, ma za zadanie odprowadzenie ciepła ze struktury układu IGBT do otoczenia.

 

układ hybrydowy IGBT

Na zdjęciu powyżej widać klasyczny moduł hybrydowy IGBT wymontowany z falownika trójfazowego małej mocy. Moduł został pozbawiony pokrywy zewnętrznej.
W strukturze modułu, patrząc od lewej strony, możemy wyróżnić niektóre elementy mocy, a więc: prostownik trójfazowy oraz dwa układy mocy z tranzystorami IGBT służącymi do komutacji wyjść falownika oraz sterowania rezystorem hamowania.
W środkowej części modułu widać uszkodzenia powstałe na skutek korozji struktury.

Moduły IGBT są „sercem” falowników, w związku z tym ich wymiana jest znaczącym kosztem podczas napraw.

Firma ELEKTRONIKA SERWIS wykonuje naprawy falowników, w tym diagnozę i wymianę modułów IGBT.

Patrz: Oferta 

Ciekawostki – „rezystor startowy” falownika

Niemal każdy falownik posiada rodzaj miękkiego ładowania baterii kondensatorów filtrujących jego zasilanie oparty o rezystor, który na roboczo można nazwać „rezystorem startowym„. Nazwa jest o tyle uzasadniona, że rezystor ten działa, przynajmniej w teorii, wyłącznie po podłączeniu zasilania głównego falownika, czyli podczas jego startu. Po naładowaniu się kondensatorów prąd pobierany przez nie jest na tyle mały, że nie jest już potrzebne jego ograniczanie, dlatego rezystor startowy jest po chwili zwierany, najczęściej przez przekaźnik elektromechaniczny.
Istnieją oczywiście dużo bardziej wyrafinowane rozwiązania problemu dużego prądu podczas ładowania kondensatorów filtrujących, jednak układ z rezystorem startowym i przekaźnikiem jest układem klasycznym, szeroko stosowanym w falownikach i inwerterach małej i średniej mocy.

uszkodzony rezystor startowy

Powyżej widać właśnie taki rezystor startowy, którego uszkodzenie polega na przepaleniu się cienkiego drutu oporowego, z którego jest wykonany.

Uszkodzenie tego rezystora powstało po kilkuset godzinach pracy falownika, jednak było to jedynie kilka lub kilkanaście „startów”, czyli cykli załączenia jego pracy podczas przyłączenia zasilania głównego falownika.
Ponieważ uszkodzenie powstało w miejscu mechanicznego połączenia spirali drutu oporowego z elementem montażowym (okładziną) rezystora, należy przypuszczać, że przyczyną powstałej awarii była wada fabryczna tego rezystora polegająca na niewłaściwym połączeniu drutu oporowego z okładziną.

Uszkodzenie rezystora startowego w falowniku objawia się brakiem zasilania filtrów kondensatorowych i w konsekwencji falownik jest „martwy” – pozbawiony zasilania głównego.

Oferta

Oferta serwisowa firmy ELSERW.PL (Elektronika Serwis)

Nasza oferta skierowana jest do:

 • Dyrektorów zakładu (Plant Directors), dyrektorów technicznych (Technical Directors)
 • Kierowników i Managerów działów utrzymania ruchu (Maintenance Departments)
 • osób odpowiedzialnych za dostawę usług i materiałów (Logistics Departments)
 • technicznej kadry zarządzającej odpowiedzialnych za ruch ciągły zakładu
 • Innych podmiotów produkcyjnych oraz zajmujących się szeroko pojętą automatyką i elektroniką 
Oferta Utrzymanie Ruchu

 

Oferta firmy ELEKTRONIKA SERWIS obejmuje usługi:

Awaryjne i bieżące naprawy urządzeń elektroniki przemysłowej.

Serwisujemy urządzenia posiadające zarówno moduły elektroniczne wykonane w oparciu o technikę procesorową LSI / VLSI – SMD / SMT, jak i wykonane w starszych technologiach CMOS / TTL – DIL, są to:

 • Falowniki, Inwertery, Serwonapędy, Servodrivy
 • Zasilacze przemysłowe, Przetwornice i Generatory
 • Panele operatorskie HMI, w tym ekrany dotykowe LCD i przemysłowe monitory CRT
 • Sterowniki PLC, Przekaźniki programowalne
 • Sterowniki specjalizowane, Przekaźniki elektroniczne
 • Specjalizowane moduły elektroniki sterowania i akwizycji danych
 • Regulatory (temperatury, ciśnienia, poziomu cieczy, itp.)
 • Inwertery i Sterowniki HVAC (używane w systemach klimatyzacji, wentylacji i pompach ciepła)
 • Urządzenia pomiarowe (m.in. firmy FLUKE oraz mierniki i przetworniki wielkości nieelektrycznych)
 • Urządzenia używane w przemyśle tworzyw sztucznych jak sterowniki zaciągów, termostatów, mieszalników, dozowniki barwników, itp.)
 • Zdalne sterowania / piloty przemysłowe (m.in. firm takich jak COMAU, ABB, YUDO i innych)
 • oraz wiele, wiele innych…

 

Wykonujemy naprawy podświetlania matryc ekranów i wyświetlaczy LCD wszystkich typów a w tym:

 • naprawy inwerterów podświetlania CCFL, EL i LED,
 • wymiany świetlówek CCFL,
 • wymiany kompletnych matryc i wyświetlaczy LCD
 • modernizacje podświetlania matryc oraz wyświetlaczy LCD z CCFL na LED

 

Pomiary i kalibracje czujników, analizatorów, regulatorów i przetworników

kalibracje i pomiary

Wykonujemy pomiary oraz kalibracje czujników, regulatorów oraz przetworników pomiarowych zarówno wielkości elektrycznych, jak i temperatury a także ciśnienia i wilgotności powietrza.

 

Przeglądy, naprawy eksploatacyjne oraz prewencja

Przeglądy, naprawy, serwis

Wykonujemy:

 • Naprawy i modernizacje układów chłodzenia, w tym naprawy chłodzenia procesorów i płyt głównych PC, wymiana termopadów, past termoprzewodzących, filtrów, wentylatorów, itd.
 • Wykonywanie kopii awaryjnych i archiwalnych z urządzeń stanowiących elementy sterowania maszyn, tj. :
  – z komputerów PC (kopiowana jest cała pamięć stała – archiwa o szybkiej możliwości awaryjnego odtwarzania danych),
  – ze sterowników PLC i innych sterowników dedykowanych (także poprzez archiwizacje danych zawartych w fizycznych układach scalonych pamięci półprzewodnikowych),
  – z paneli operatorskich HMI

 

Import elementów elektronicznych i części zamiennych

import częsci

W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie zakupić dla naszych Klientów dowolny element elektroniczny lub cześć zamienną związaną z naprawami, które wykonujemy. Włączając w to asortyment trudnodostępny i taki, którego produkcja została już zakończona, a także linie asortymentowe niskonakładowe i dedykowane.
Dokonujemy importu z magazynów na całym świecie, w tym z takich krajów jak: USA, Chiny (głównie Shenzhen), Hong Kong, Korea, Taiwan, Malezja, Singapur oraz Kanada, Meksyk i wszystkie kraje UE (w tym głównie Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Estonia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Czechy, itp.).
Zawsze staramy się też zminimalizować czas dostawy przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Naprawy, Regeneracje, Modernizacje oraz Wymiany paneli HMI

(m.in. naprawa i regeneracja paneli operatorskich PIXSYS, SIEMENS, ESA, KEBA, PROFACE, RED LION i podobnych)

naprawy, wymiany i regeneracje

 

Usługi programowania pamięci i mikrokontrolerów

programowanie pamięci

Posiadamy programatory elektroniczne różnych rodzajów układów scalonych, w tym pamięci półprzewodnikowych (większość typów) oraz mikrokontrolerów wyposażonych w pamięci typu FLASH, OTP, UV Erasing …

Świadczymy usługi sczytywania, programowania i klonowania danych zawartych w elementach półprzewodnikowych, jak wyżej.  (zainteresowanych prosimy o Kontakt)


Realizujemy również następujące zadania:

Wykonujemy prototypy funkcjonalne i urządzenia elektroniczne związane z automatyzacją procesów przemysłowych (zobacz nasze projekty)

prototypowanie, programowanie sterowników

Specjalizujemy się m.in. w naprawach:

*wszystkie firmy są wymienione w kolejności alfabetycznej
 • BUCHI (m.in. V800), ERO ELECTRONIC, GEFRAN, HONEYWELL, MORETTO (m.in. TLK38), NAiS (KT-4), PANASONIC,  SBC, SIKA – regulatory temperatury, ciśnienia i podciśnienia
 • ARBURG, BERNARDI, CO.MAT. SpA, DME, FEPA (FPX-05 SWAP), LUMEL (RE-72 i inne), MUEHSAM / ELWIK (RT-M), YUDO (także CW662, CGF560S) – regulatory temperatury, w tym do „centralin” oraz „gorących stołów” dla przemysłu tworzyw sztucznych
 • MORETTO, PIOVAN, SHINI – elektronika termostatów,  suszarek i osuszaczy tworzyw sztucznych (Dryers)
 • MORETTO DVM – sterowniki dozowników barwnika
 • MORETTO, PIOVAN (Easy, Easy2, Easy3), PIXSYS – sterowniki zaciągów
 • YUDO (m.in. TW600) – timery sekwencji wtrysku (sequence injection timers)
 • ABB, Allen Bradley, BAUMÜLLER, BECKHOFF, BERGES, DANFOSS, DELTA VFD, EATON, ELAP, FUJI ELECTRIC, GEFRAN, HITACHI, INVT Goodrive, KEB, LENZE, LG (LS), MITSUBISHI, MOOG, NORDAC, OBRUSN, SANYU, SEW, TELEMECHANIQUE, TOSHIBA, VACON, YASKAWA – falowniki, inwertery i serwodrajwy (servodrives), sterowniki napędów, oraz softstarty
 • LAFERT (np. IBD2000 i  podobne) – serwonapędy, serwodrive
 • ARKEL (m.in. ADrive VVVF 4B110), TELEMECANIQUE (ALTIVAR ATV71HU75N4), ZIEHL-ABEGG (np. ZETADYN 3BF011) – inwertery dla dźwigów osobowych (falowniki dla wind)
 • CEMAS, DAEYOUNG, MOOHAN ENGINEERING (np. VW-Horn) – generatory zgrzewarek wibracyjnych i ultradźwiękowych
 • ALLEN BRADLEY, BECKHOFF, DIAS, EATON, FATEK, FESTO, HAHN, LEGO, MICROSET, MITSUBISHI (Melsec), MOELLER, PHOENIX CONTACT, PILZ, SCE Elettronica, SIEMENS (Simatic S7, C7, LOGO! i inne),  SIPRO, TELEMECANIQUE – sterowniki oraz przekaźniki programowalne, sterowniki PLC i ich moduły I/O.
 • ADVANTECH, ARBURG (np. płyty ARB836, LPC120, itd.), BIANCO CEB, DICO, ELEKTROLINE, ELPIN, GEFRAN – REMU, HETRONIK (np. karty HC510), ITALTECH, KEBA – ENGEL,  MITROL, PONAR, SAIA, SANDRETTO, SCARR, STEINEL, TELDA ELECTRONICS (m.in. moduły HICOM), TRUMPH – karty i moduły elektroniki sterowania maszyn i akwizycji danych jak na przykład: karty grzania, karty CPU, sterowniki procesowe, itp.
 • B&R, ESA, ITALTECH, KRAUSS MAFFEI, LAUER, METALBUD NOWICKI, MITSUBISHI, MOELLER, RED LION, SIEMENS, UniOP,  WashTec – panele operatorskie HMI, sterowniki z ekranami LCD, moduły akwizycji danych
 • ASROCK, ASUS,  ECS, GIGABYTE, IBM, KONTRON, MSI – płyty główne w systemach sterowania opartych o architekturę mikrokomputerów IBM PC
 • ABB, COMAU (C3G, C4G), DYNAX CORPORATION, GORKE ELECTRONIC, ITALTECH / IROBI, MORETTO, PIOVAN, YUDO-STAR – zdalne sterowania, przemysłowe piloty przewodowe i bezprzewodowe
 • AGROFILE (GRANDE), BOSCH Orgapack, DOGA, KOLVER – sterowniki i zasilacze wkrętarek przemysłowych
 • ABB, AIM TTi, ALLEN BRADLEY, AUTOMATA, B&R, CABUR, COMAU, DANICA, EMERSON, GW INSTEK, IMCON-ITEC, IMPOL, LEGRAND, MEAN WELL, MURRELEKTRONIK, NDN, ORVALDI, PHOENIX CONTACT, SIEMENS (SITOP), TELEMECANIQUE, TEMA, WEIDEMÜLLER, YUDO – przemysłowe zasilacze impulsowe, przetwornice zasilania, zasilacze laboratoryjne, zasilacze awaryjne, UPSy
 • DOBLE LEMKE (LDC-5), ENTES (np. MPR52S-10), FLUKE, HAGENUK, TETTEX – urządzenia pomiarowe, kalibratory, analizatory oraz lokalizatory, generatory, itp. dla elektroenergetyki
 • GRUNDFOS – sterowniki specjalizowane (hydrofory, instalacje uzdatniania wody)
 • TELETRONIKA – komponenty szpitalnych systemów przywoławczych COMVOX (np. Comvox – Compact)
 • JUNGHEINRICH, SIT, HONEYWELL – sterowniki płomienia palników gazowych, kontrolery płomienia
 • PILZ, SICK – bariery bezpieczeństwa, przekaźniki i sterowniki bezpieczeństwa
 • PICO – oscyloskopy PICOSCOPE
 • BONFIGLIOLI AGILE, CAREL, DAIKIN, ELECTRA, FUJI ELECTRIC, FUJITSU, GREE, LG, PRO-VENT, ROTENSO, SAMSUNG, SIEMENS (RWX), SINCLAIR, SMC, SYSTEMAIR (CORRIGO), TOSHIBA, VIVAX  i inne – płyty, sterowniki i inwertery HVAC (klimatyzacja – jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, wentylacja, ogrzewanie)
 • Czujniki C-BUS (CSTHK-P HX) dla systemów HVAC
 • BROTTERODE, Constantin Innovation, DYMACO, INFIND, MACANAYA, PROMATIC – systemy sterowania liniami produkcyjnymi, regloskopy, stanowiska montażowe (kontroli świecenia lamp, kontroli szczelności, itp.)
 • ABB, COMAU, ERC, FERLIN, Tecno Matic Robots, YUDO – sterowniki, piloty, panele operatorskie robotów przemysłowych
 • ALBANY, DYNACO, FANCOM, NICE, SUNX  – sterowniki bram kurtynowych i platform
 • ISHIDA (np. drivery P-5439D) – sterowanie naważarek
 • ORGAPACK, POLPACK – elektronika wiązarek i maszyn pakujących
 • ARITCO – sterowniki i silniki krzywki dźwigu (ARI2777 płytka: 9052-7 94V-0, Multi MC1368C 94V-0)
 • BARBER-COLMAN, DASSET, EQNS, HYDAC, KEBA, MAGUIRE, MARPOSS (testery), MECAIR, MORETTO, MULTIVAC, NUOVA ELETTRA, PIOVAN, URBAN GmbH & Co.KG – elektronika przemysłowa

… i wiele, wiele innych

regulatory temperatury


Witamy na portalu firmy ELEKTRONIKA SERWIS

Naprawa elektroniki przemysłowej

Naprawa elektroniki

 Uwaga! Od dnia 7 do 14 września 2023r. firma będzie nieczynna z powodu szkolenia.  

Na skróty:


Poniżej kod QR z danymi naszej firmy:

ELEKTRONIKA SERWIS
Specjalizujemy się w naprawach urządzeń ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ.
NIE naprawiamy elektroniki samochodowej, fotowoltaiki i AGD.

Wykonujemy usługi wyłącznie dla FIRM i instytucji.
NIE współpracujemy z osobami fizycznymi.

W obecnym czasie wykonujemy jedynie naprawy stacjonarne (warsztatowe).
NIE realizujemy napraw wyjazdowych do klientów.

Nasze działania nakierowane są na usługi związane bezpośrednio
z utrzymaniem ruchu w firmach produkcyjnych. Realizujemy zarówno zlecenia awaryjne, eksploatacyjne, jak i małe projekty związane z modernizacją maszyn oraz automatyzacją procesów produkcyjnych.

Jeśli reprezentujecie Państwo firmę produkcyjną lub jesteście managerami Działów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie, prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z naszą Ofertą.

Jesteśmy niewielką, ale stale rozwijającą się firmą, która od wielu lat zajmuje się szeroko pojętym serwisem urządzeń elektronicznych. Formuła naszego działania opiera się na minimalizacji kosztów własnych, co pozwala na kierowanie do naszych potencjalnych Klientów oferty usługowej znacząco konkurencyjnej cenowo. Staramy się także, aby czas wykonania powierzonych nam zadań został skrócony do minimum, jednak z uwagi na czynniki od nas niezależne oraz ograniczone moce przerobowe nie zawsze jest to możliwe.

zobacz też „O nas” 

Naprawy wykonujemy przy zastosowaniu wysokiej jakości elementów elektronicznych i części zamiennych importowanych z całego świata (AUTOMEL.PL).
Posiadamy własny magazyn obejmujący kilka tysięcy pozycji magazynowych, które są natychmiast gotowe dla naszych Klientów.

Realizując powierzone zadania korzystamy z urządzeń i doświadczeń technicznych liderów w branży, co zapewnia wysoką jakość finalną świadczonych usług.

Wszystkim naszym Klientom służymy pomocą w rozwiązywaniu ich problemów związanych z funkcjonowaniem urządzeń elektronicznych w maszynach przemysłowych.


W razie pytań lub uwag prosimy o Kontakt z naszym serwisem.

prześlij paczkę

Jeśli chcesz wysłać urządzenie do naszego serwisu koniecznie przeczytaj Tutaj

Szanowny Kliencie, na naszych stronach został udostępniony Regulamin Świadczenia Usług, bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią, Tutaj


O nas

Działamy na rynku usług serwisowych urządzeń elektronicznych nieprzerwanie od 1991 roku. Z początków działalności skupiliśmy się na serwisie sprzętu powszechnego użytku, w pierwszej fazie były to kineskopowe telewizory kolorowe, następnie magnetowidy i odtwarzacze CD. W roku 2005 poszerzyliśmy zakres usług o naprawę monitorów i telewizorów plazmowych oraz LCD.

Od kilku lat, zajmujemy się serwisem urządzeń elektroniki przemysłowej, współpracując ze stałymi zleceniodawcami, co stanowi nasz kierunek działania na przyszłe lata.

Obecnie posiadamy zaplecze techniczne pozwalające na wykonywanie napraw urządzeń, modułów i płyt elektronicznych PCB w technologii SMD, również BGA. W ostatnim czasie wdrożyliśmy również technologie lutowania i reworkingu bezołowiowego zgodnie z dyrektywą unijną ROHS.

Specjalizujemy się także w bardzo trudnych naprawach płyt i modułów elektronicznych (np. po pożarach, zalaniu wodą albo innymi substancjami chemicznymi albo po masywnych uszkodzeniach mechanicznych). Dzięki użyciu mikroskopu stereoskopowego jesteśmy w stanie z powodzeniem odtworzyć layout uszkodzonych ścieżek przewodzących oraz zatarte symbole i nazwy elementów elektronicznych przewlekanych lub SMD. Mamy w tej dziedzinie wiele wymiernych sukcesów.

Od roku 2013 wprowadziliśmy w naszej firmie system zleceń wraz z obsługą magazynu urządzeń FIFO. Obecnie każde urządzenie dostarczone do naszego serwisu jest podczas przyjmowania na magazyn oznakowywane kodem paskowym z unikalnym numerem (np. ELSERW130231). Dzięki temu powierzony nam sprzęt jest w pełni identyfikowalny na każdym etapie czynności serwisowych, aż do wydania lub montażu u Klienta. W przypadku napraw gwarancyjnych lub pogwarancyjnych taki kod paskowy pozwala nam w każdej chwili mieć dostęp do danych historycznych dotyczących prowadzonych wcześniej napraw, co bardzo ułatwia diagnozę i skraca czas serwisowania.

Diagram przebiegu naprawy każdego z serwisowanych u nas urządzeń możecie Państwo zobaczyć TUTAJ

Posiadamy także doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu małoseryjnej produkcji modułów i urządzeń elektronicznych wykonywanych w technologii SMD i opracowywanych w/g potrzeb oraz założeń naszych Klientów, głównie z branż produkcji przemysłowej.

Realizujemy zarówno zlecenia awaryjne, eksploatacyjne, jak i projekty związane z modernizacją maszyn oraz automatyzacją procesów produkcyjnych.

Wysoka jakość świadczonych usług jest możliwa przy zastosowaniu nowoczesnych i nie rzadko nowatorskich rozwiązań, wypracowanych dzięki możliwości korzystania z wiedzy i praktyki najlepszych firm, potentatów w branży.

Dzięki kontaktom handlowym, do napraw serwisowych stosujemy oryginalne podzespoły elektroniczne sprowadzane z wielu miejsc na całym świecie, głównie z USA, Hongkongu, Malezji oraz Chin. Od wielu już lat współpracujemy także ze znanymi producentami i dystrybutorami podzespołów elektronicznych z terenu Unii Europejskiej.

Nasze zaplecze naukowo-techniczne oparte jest na współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin nauki i techniki. Między innymi, w kwestii zaganień teoretycznych współpracujemy z kadrą i absolwentami śląskich uczelni technicznych.

Kierujemy się zasadą doboru współpracowników i konsultantów pod kątem wykonania powierzonych nam zleceń. Takie działanie pozwala na minimalizację kosztów własnych realizacji przedsięwzięcia i daje możliwość konkurowania na rynku usług automatyki przemysłowej.